Naturopathic Solutions | ceník
13
page-template-default,page,page-id-13,page-child,parent-pageid-5,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ceník

Vstupní konzultace
60 – 90 minut – 3500,- Kč

Následná konzultace
30 – 45 minut – 1500,- Kč

Vypracování individuálního protokolu
950 – 4500,- Kč

Lektorská činnost a přednášky
60 minut – 3500 Kč (včetně přípravy) + doprava mimo Prahu

Objednání: Soukromou praxi momentálně neprovozuji z důvodu mateřské dovolené. Děkuji za pochopení.

Podmínky zrušení konzultace: Neočekávané události jsou součástí života a v těchto případech Vám ráda vyhovím při změně termínu Vaší konzultace. Pokud je ale doba zrušení konzultace – bez udání závažného důvodu – kratší než 24 hodin, je složité zorganizovat schůzku s klienty, kteří jsou na čekacím listě. V těchto případech je klientovi účtován storno poplatek ve výši 2/3 ceny konzultace. Děkuji za pochopení.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů

Správce osobních údajů
Jméno: Health Concept s.r.o.
IČ: 03371000
Adresa: Heřmanova 829/14, Praha 7, 17000
E-mail: sarka@naturopathicsolutions.cz

Právní základ pro zpracování
Informovaný souhlas.
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování
Poskytování poradenství.

Příjemci osobních údajů
HealthConcept s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)